Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper
Wij zijn:

GJV Consulting
Bellestraat 68
9280 Lebbeke

E-mailadres: info@badmintonzaak.be
Telefoonnummer: +32479276256
Ondernemingsnummer: 0697.774.151
BTW-nummer: BE 0697.774.151

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1.1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, bestelling en overeenkomst met GJV Consulting (BadmintonZaak).

1.2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

1.3. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover dit expliciet en schriftelijk met GJV Consulting is overeengekomen.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GJV Consulting worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GJV Consulting ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5. Als je online bestelt, bezorgen we je samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

1.6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


Artikel 2 - Ons aanbod en jouw bestelling

2.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

2.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van de door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens zoals naam, factuuradres, adres waar het product naartoe gestuurd wordt en het e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de contactgegevens van GJV Consulting (BadmintonZaak), waar je als klant terechtkan voor verdere informatie.

2.4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar het door jou opgegeven adres. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.


Artikel 3 - Herroepingsrecht

3.1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde goederen. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Gepersonaliseerde goederen worden dus niet vergoed.

3.2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

3.3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3.4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. In geval van verbruiksgoederen, behouden wij het recht enkel producten terug te nemen waarvan de beschermende verpakking ongeopend en 100% onbeschadigd is.

3.4.1. Je kan je retourpakket laten bezorgen via de post of per koerier.

3.4.2. Retourzendingen dienen steeds vooraf via e-mail te worden gemeld via info@badmintonzaak.be. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. We vragen gebruik te maken van onderstaand modelformulier om je rechten snel en correct uit te oefenen. 


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan GJV Consulting (BadmintonZaak) – info@badmintonzaak.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Datum:
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

3.4.3. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking of via een door jou gekozen en betaalde koerierdienst, met vermelding van jouw gegevens (minstens naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar: BadmintonZaak, Bloemenlaan 7, 2890 Sint-Amands. Enkel indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt GJV Consulting (BadmintonZaak) binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die je gemaakt hebt om het product terug te sturen).


Artikel 4 - Prijs

4.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

4.2. De vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief alle belastingen, BTW, taksen (Recupel bijdrage inbegrepen) en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verpakkings- en verzendkosten aan te rekenen, waarbij dit bedrag afhankelijk kan zijn van het leveradres. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.


Artikel 5 - Betaling

5.1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden, tenzij we anders met jou overeengekomen zijn.

5.2. Als betaalmiddelen aanvaarden we Visa/Mastercard, Bancontact, Maestro, Paypal, Bitcoin. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5.3. Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens tijdens het betalingsproces, vragen wij je uitdrukkelijk dit onmiddellijk te melden op het e-mailadres info@badmintonzaak.be


5.4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.


Artikel 6 - Levering en uitvoering

6.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om jouw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar GJV Consulting (BadmintonZaak) dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als je alsnog de goederen wenst te ontvangen. Wanneer de goederen niet terugkeren naar GJV Consulting (BadmintonZaak) dient de gehele order opnieuw geplaatst te
worden.

6.2. De volledige bestelling aangeboden op jouw leveringsadres binnen de aangegeven termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij informeren jou over de maximale leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.

6.3. Levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van de betaling.

6.4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.

6.5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

6.6. Indien de door ons geleverde goederen een gebrek vertonen, tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen schriftelijk melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@badmintonzaak.be waarin je duidelijk de referentie van de bestelling en desbetreffende producten en referenties vermeldt waar een probleem mee is, en een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Je zal moeten bewijzen dat een defect/gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Desgevallend kan je gevraagd worden een foto te bezorgen van de beschadigde producten.


De vergoeding voor dergelijke gebreken zal de prijs van de goederen niet overschrijden. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


Artikel 7 - Overmacht

7.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

7.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden ...

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

8.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

8.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling en geschillen

9.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@badmintonzaak.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

9.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.